Course Curriculum

 • 1

  HSK 6 第一课

 • 2

  HSK 6 第二课

  • 1) 和蔼

  • 2) 和气

  • 3) 目光

  • 4) 慈祥

  • 5) 跨

  • 6) 自主

  • 7) 甭

  • 8) 脱离

  • 9) 诱惑

  • 10) 无比

  • 11) 向往

  • 阅读课文

  • 阅读课文 (和其他学生)

  • 12) 孤独

  • 13) 片刻

  • 14) 步伐

  • 15) 包围

  • 16) 感染

  • 17) 恨不得

  • 完成句子

  • 完成句子(和其他学生)

  • 18) 跟前

  • 19) 团圆

  • 阅读课文

  • 阅读课文(和其他学生)

  • 20) 近来

  • 21) 酝酿

  • 22) 刹那

  • 23) 反常

  • 24) 埋怨

  • 25) 体谅

  • 选词填空

  • 选词填空(和其他学生)

  • 26) 无精打采

  • 27) 规划

  • 28) 熬

  • 29) 漫长

  • 30) 寂静

  • 31) 稿件

  • 32) 难得

  • 阅读课文

  • 阅读课文(和其他学生)

  • 33) 心疼

  • 34) 掩饰

  • 35) 隐瞒

  • 36) 唠叨

  • 37) 吃苦

  • 38) 欣慰

  • 39) 本事

  • 40) 皱纹

  • 41) 顿时

  • 改写句子

  • 改写句子(和其他学生)

  • 选词填空

  • 选词填空(和其他学生)

  • 42) 不由得

  • 改写句子

  • 改写句子(和其他学生)

  • 43) 热泪盈眶

  • 阅读课文

  • 阅读课文(和其他学生)

  • 选词填空

  • 选词填空(和其他学生)

 • 3

  HSK 6 第三课

  • 1)清晨

  • 2)迎面

  • 3)模样

  • 4)打量

  • 5)番

  • 5A) 改写句子

  • 6)搓

  • 7)迟疑

  • 8)拜托

  • 9)饱经沧桑

  • 10)流露

  • 11)朴实

  • 12)过于

  • 12A) 完成句子

  • 12B) 过于练习

  • 13)操劳

  • 14)胡须

  • 15)起码

  • 15A) 判断正误

  • 15B)判断正误 (和其他学生)

  • 16)口音

  • 17)乡镇

  • 18) 原先

  • 19)裁缝

  • 20) 港口

  • 阅读课文 1

  • 20 阅读课文 1 (和其他学生)

  • 21)斯文

  • 23)信誉

  • 24) 欺骗

  • 25)学位

  • 26)一流

  • 27)主管

  • 28) 助手

  • 29)骨干

  • 30)小心翼翼

  • 31)喜悦

  • 阅读课文 2

  • 阅读课文 2 (和其他学生)

  • 32)拨

  • 33)仍旧

  • 34)隐约

  • 35) 浑身

  • 阅读课文 3

  • 35A)浑身练习

  • 36)灿烂

  • 37)惦记

  • 38)丢人

  • 39)炫耀

  • 40)面子

  • 41)期望

  • 42)辜负

  • 43)着呢

  • 43A) 改写句子

  • 43B)改写句子(和其他学生)

  • 阅读课文 4

  • 阅读课文 4

  • 选词填空1

  • 选词填空1 (和其他学生)

  • 选词填空2

  • 选词填空(和其他学生)

  • 病句类型 1 实词误用

  • 病句类型 1 实词误用 第一题

  • 病句类型 1 实词误用 第一题答案

  • 病句类型 1 实词误用 第二题

  • 病句类型 1 实词误用 第二题答案

  • 病句类型 2 语体词误用

  • 病句类型 2 语体词误用 第一题

  • 病句类型 2 语体词误用 第一题答案

  • 病句类型 2 语体词误用 第二题

  • 病句类型 2 语体词误用 第二题 答案

  • 病句类型 3 副词误用

  • 病句类型 3 副词误用 第一题

  • 病句类型 3 副词误用 第一题 答案

  • 病句类型 3 副词误用 第二题

  • 病句类型 3 副词误用 第二题 答案

  • 病句类型 4 关联词的固定搭配误用

  • 病句类型 4 关联词的固定搭配误用 第一题

  • 病句类型 4 关联词的固定搭配误用 第一题 答案

  • 病句类型 4 关联词的固定搭配误用 第二题

  • 病句类型 4 关联词的固定搭配误用 第二题 答案

  • 病句类型 5 成语误用

  • 病句类型 5 成语误用误用 第一题

  • 病句类型 5 成语误用误用 第一题 答案

  • 病句类型 5 成语误用误用 第二题

  • 病句类型 5 成语误用误用 第二题 答案

  • 病句类型练习 1

  • 病句类型练习 1

  • 病句类型练习 2

  • 病句类型练习 2

  • 病句类型练习 3

  • 病句类型练习 3

  • 病句类型练习 4

  • 病句类型练习 4

  • 病句类型练习 5

  • 病句类型练习 5

 • 4

  HSK 6 第四课

  • 1 厌倦

  • 2 厌恶

  • 3 倘若

  • 4发觉

  • 5 承诺

  • 6 草率

  • 7 对抗

  • 8 尝试

  • 9 盲目

  • 10 乘机

  • 10 改写句子

  • 10 改写句子 (和其他学生)

  • 11喘气

  • 12 饶恕

  • 13 强伯

  • 13 阅读课文 1

  • 13 阅读课文 (和其他学生)

  • 14 实施

  • 15 不料

  • 15 完成句子

  • 15 完成句子 (和其他学生)

  • 16 猛烈

  • 17 子弹

  • 18 蔑视

  • 19 眼光

  • 20 盯

  • 21愤怒

  • 22愚蠢

  • 23 家伙

  • 24 可恶

  • 25 耍

  • 26 流氓

  • 27 扁

  • 27 阅读课文2

  • 27 阅读课文 (和其他学生)

  • 28 留神

  • 29 不顾

  • 30 挣扎

  • 31 窜

  • 32 摆脱

  • 32 选词填空

  • 32 选词填空 (和其他学生)

  • 33 判断正误

  • 33 判断正误 (和其他学生)

  • 34 毫无

  • 35 抵抗

  • 36部位

  • 37悲惨

  • 38 未免

  • 38 改写句子

  • 38 改写句子 (和其他学生)

  • 39 残忍

  • 40 良心

  • 41 锋利

  • 42 缠绕

  • 43 耗费

  • 44 缺口

  • 45 举世瞩目

  • 45 阅读课文 3

  • 45 阅读课文 (和其他学生)

  • 45 选词填空

  • 45 选词填空 (和其他学生)

 • 5

  HSK 6 第五课

  • 1 迫不及待

  • 2 依靠

  • 3借助

  • 4 勉强

  • 5 机构

  • 6 栋

  • 7兴致勃勃

  • 8 专程

  • 8 判断正误 PDF

  • 8 判断正误 答案

  • 9 修养

  • 10接连

  • 10 选词填空 PDF

  • 10选词填空 答案

  • 11 涉及

  • 12 隐私

  • 13 反感

  • 14 火药

  • 14 阅读课文 1 PDF

  • 14 阅读课文 1

  • 15 忍耐

  • 16 着想

  • 17 策划

  • 18达成

  • 19 口气

  • 20 缓和

  • 21 随意

  • 22 而已

  • 22 改写句子 PDF

  • 22 改写句子 答案

  • 23 设置

  • 24 动力

  • 25 固然

  • 25 完成句子 PDF

  • 25 完成句子

  • 25 阅读课文 2 PDF

  • 25 阅读课文 2

  • 26 恳切

  • 27 无非

  • 27 改写句子 PDF

  • 27 改写句子

  • 28 知音

  • 29 持久

  • 30崩溃

  • 31 果断

  • 32 斩钉截铁

  • 32 阅读课文 3 PDF

  • 32 阅读课文 3

  • 33 思维

  • 34 搭

  • 35 执行

  • 36 弊端

  • 37 拼命

  • 38 搁

  • 39 颠倒

  • 40权衡

  • 41 津津有味

  • 41 选词填空 PDF

  • 41 阅读课文 4

  • 41 阅读课文 4 PDF

  • 41 选词填空

  • 病句类型 1 主语残缺

  • 病句类型 1 主语残缺 第一题

  • 病句类型 1 主语残缺 第一题 答案

  • 病句类型 1 主语残缺 第二题

  • 病句类型 1 主语残缺 第二题 答案

  • 病句类型 1 主语残缺 第三题

  • 病句类型 1 主语残缺 第三题 答案

  • 病句类型 2 谓语残缺

  • 病句类型 2 谓语残缺 第一题

  • 病句类型 2 谓语残缺 第一题 答案

  • 病句类型 2 谓语残缺 第二题

  • 病句类型 2 谓语残缺 第二题 答案

  • 病句类型 2 谓语残缺 第三题

  • 病句类型 2 谓语残缺 第三题 答案

  • 病句类型 3 宾语残缺

  • 病句类型 3 宾语残缺 第一题

  • 病句类型 3 宾语残缺 第一题 答案

  • 病句类型 3 宾语残缺 第二题

  • 病句类型 3 宾语残缺 第二题 答案

  • 病句类型 3 宾语残缺 第三题

  • 病句类型 3 宾语残缺 第三题 答案

  • 病句类型 4 补语残缺

  • 病句类型 4 补语残缺 第一题

  • 病句类型 4 补语残缺 第一题 答案

  • 病句类型 4 补语残缺 第二题

  • 病句类型 4 补语残缺 第二题 答案

  • 病句类型 4 补语残缺 第三题

  • 病句类型 4 补语残缺 第三题 答案

  • 病句类型 5 关联词语残缺

  • 病句类型 5 关联词语残缺 第一题

  • 病句类型 5 关联词语残缺 第一题 答案

  • 病句类型 5 关联词语残缺 第二题

  • 病句类型 5 关联词语残缺 第二题 答案

  • 病句类型 5 关联词语残缺 第三题

  • 病句类型 5 关联词语残缺 第三题 答案

  • 病句类型练习题 1

  • 病句类型练习题 1

  • 病句类型练习题 2

  • 病句类型练习题 2

  • 病句类型练习题 3

  • 病句类型练习题 3

  • 病句类型练习题 4

  • 病句类型练习题 4

  • 病句类型练习题 5

  • 病句类型练习题 5

  • 病句类型 技巧总结

 • 6

  HSK 6 第六课

  • 1上任

  • 2 资深

  • 3 创立

  • 3 选词填空 PDF

  • 3 改写句子 答案

  • 4 风气

  • 5 唯独

  • 5 完成句子 PDF

  • 5 完成句子 答案

  • 6 搭档

  • 7 就职

  • 8 边缘

  • 9 眼色

  • 9 阅读课文 1 PDF

  • 9 阅读课文 1

  • 10 指标

  • 11 成天

  • 12 吹牛

  • 13 溜

  • 14 等级

  • 15 公道

  • 16 不像话

  • 17 明明

  • 17 完成句子 PDF

  • 17 完成句子 答案

  • 18 欺负

  • 19 大不了

  • 19 改写句子 PDF

  • 19 改写句子 答案

  • 20 展示

  • 21 才干

  • 22 计较

  • 22 选词填空 PDF

  • 22 选词填空 答案

  • 23 全力以赴

  • 24 怠慢

  • 26 想方设法

  • 25 敷衍

  • 27 凑合

  • 27 阅读课文 2 PDF

  • 27 阅读课文 2

  • 28 忙碌

  • 29 时光

  • 30飞跃

  • 31 投诉

  • 32 激情

  • 33 年度

  • 34 考核

  • 35 敬业

  • 36 兢兢业业

  • 37 回报

  • 38 当初

  • 39 技巧

  • 40 传授

  • 41 人格

  • 42 施展

  • 43 时机

  • 43 选词填空 PDF

  • 43 选词填空 答案

  • 43 阅读课文 3 PDF

  • 43 阅读课文 (和其他学生)

 • 7

  HSK 6 第七课

  • 1 做主

  • 2 伤脑筋

  • 3 于

  • 3 选择适当位置 PDF

  • 3 选择适当的位置 答案

  • 4 枯燥

  • 5擅长

  • 6 成本

  • 7 急躁

  • 8 顾虑

  • 8 阅读课文 1

  • 8 阅读课文 1

  • 9 过度

  • 10 致使

  • 10 完成句子 PDF

  • 10 完成句子 答案

  • 11 终身

  • 12 悔恨

  • 13 类似

  • 14 并非

  • 14 完成句子 PDF

  • 14 完成句子 答案

  • 15 精确

  • 16 天生

  • 17 挫折

  • 18 意志

  • 19 敏锐

  • 20畏惧

  • 21 勇于

  • 21 阅读课文 2

  • 21 阅读课文 2

  • 22 伴随

  • 23 日益

  • 23 判断正误 PDF

  • 23 判断正误 答案

  • 24 昔日

  • 25 风光

  • 26 亏损

  • 27 倒闭

  • 28 危机

  • 29 盈利

  • 30 运行

  • 31 意味着

  • 32 英明

  • 32 阅读课文 3 PDF

  • 32 阅读课文 3

  • 33 称心如意

  • 34 争先恐后

  • 35 热门

  • 36 以致

  • 37 饱和

  • 38 及早

  • 39 机遇

  • 40 心灵

  • 41 免疫

  • 42 决策

  • 42 阅读课文 4 PDF

  • 42 阅读课文 4

  • 42 选词填空 1 PDF

  • 42 选词填空 1

  • 42 选词填空 2 PDF

  • 42 选词填空 2

  • 病句类型 1 状语位置不当

  • 1 状语位置不当 第一题

  • 1 状语位置不当 第一题 答案

  • 1 状语位置不当 第二题

  • 1 状语位置不当 第二题 答案

  • 1 状语位置不当 第三题

  • 1 状语位置不当 第三题 答案

  • 病句类型 2 宾语位置不当

  • 病句类型 3 主语位置不当

  • 3 主语位置不当 第一题

  • 3 主语位置不当 第一题 答案

  • 3 主语位置不当 第二题

  • 3 主语位置不当 第二题 答案

  • 3 主语位置不当 第三题

  • 3 主语位置不当 第三题 答案

  • 病句类型 4 ‘把’字句否定式语序错误

  • 4 ‘把’字句否定式语序错误 第一题

  • 4 ‘把’字句否定式语序错误 第一题 答案

  • 4 ‘把’字句否定式语序错误 第二题

  • 4 ‘把’字句否定式语序错误 第二题 答案

  • 病句类型 5 离合词与数量词搭配时出现语序错误

  • 5 离合词与数量词搭配错误 第一题

  • 5 离合词与数量词搭配错误 第一题 答案

  • 5 离合词与数量词搭配错误 第二题

  • 5 离合词与数量词搭配错误 第二题 答案

  • 5 离合词与数量词搭配错误 第三题

  • 5 离合词与数量词搭配错误 第三题 答案

  • 病句类型 6 定语语序不当

  • 6 定语语序不当 第一题

  • 6 定语语序不当 第一题 答案

  • 6 定语语序不当 第二题

  • 6 定语语序不当 第二题 答案

  • 病句类型练习 1

  • 病句类型练习 1 答案

  • 病句类型练习 2

  • 病句类型练习 2 答案

  • 病句类型练习 3

  • 病句类型练习 3 答案

  • 病句类型练习 4

  • 病句类型练习 4 答案

  • 病句类型练习 5

  • 病句类型练习 5 答案

 • 8

  HSK 6 第八课

  • 1 翻天覆地

  • 2 更新

  • 3 蹦

  • 4 跌

  • 5 疤

  • 6 掩盖

  • 7 确信

  • 8 对......而言

  • 8 完成句子 PDF

  • 8 完成句子 (答案)

  • 8 阅读课文 1 PDF

  • 8 阅读课文 1

  • 9 有关

  • 9 选择适当的位置 PDF

  • 9 选择适当的位置 (答案)

  • 10 比喻

  • 11 呈现

  • 12 固有

  • 13 见解

  • 14 阐述

  • 15 陈述

  • 16 演变

  • 17 推测

  • 18 譬如

  • 19 各抒己见

  • 20 通缉

  • 21 触犯

  • 22 惩罚

  • 22 阅读课文 2 PDF

  • 22 阅读课文 2

  • 23 忧郁

  • 24 移植

  • 24 选词填空 PDF

  • 24 选词填空 (答案)

  • 25 面貌

  • 26 选词填空 PDF

  • 26 选词填空 (答案)

  • 26 极端

  • 27 空前绝后

  • 28昏迷

  • 29 清醒

  • 29 阅读课文 3 PDF

  • 29 阅读课文 3

  • 30 不瞒你说

  • 30 完成句子 PDF

  • 30 完成句子 (答案)

  • 31 言论

  • 32 陷入

  • 33 思索

  • 34 设想

  • 35 性命

  • 36 无忧无虑

  • 37崭新

  • 37 阅读课文 4 PDF

  • 37 阅读课文 4

  • 37 选词填空 PDF

  • 37 选词填空

 • 9

  HSK 6 第九课

  • 1 正经

  • 2 玩意儿

  • 3 憋

  • 4 绑架

  • 5 受罪

  • 6 吼

  • 6 选词填空

  • 6 选词填空 (答案)

  • 6 阅读课文 1

  • 6 阅读课文 1

  • 7 智能

  • 8 奴隶

  • 9 麻木

  • 10 狼吞虎咽

  • 11 伺候

  • 12 眨

  • 12 阅读课文 2

  • 12 阅读课文 2

  • 13 索性

  • 13 判断对错

  • 13 判断正误 (答案)

  • 14 作息

  • 15 着手

  • 16 安置

  • 17 防止

  • 18 薄弱

  • 19 精致

  • 20 庄重

  • 21 分散

  • 22 僵硬

  • 24 特长

  • 24 阅读课文 3

  • 24 阅读课文 3

  • 24 改写句子 说A就A

  • 24 改写句子

  • 24 改写句子 练习

  • 25 兴高采烈

  • 26 一举两得

  • 27 冷落

  • 28 踏实

  • 29 空虚

  • 30 要命 A

  • 30 完成句子

  • 30 完成句子 答案

  • 30 要命 B

  • 31 消耗

  • 32 弥补

  • 33 沸腾

  • 34 弥漫

  • 35 往常

  • 36 侦探

  • 37 案件

  • 38 突破

  • 39 震惊

  • 40 彩票

  • 41恐怖

  • 42袭击

  • 43 干扰

  • 44 安宁

  • 44 阅读课文 4

  • 44 阅读课文 4

  • 44 选词填空A

  • 44 选词填空 A

  • 44 选词填空 B

  • 44 选词填空 B

  • 病句类型 1

  • 病句类型 2

  • 病句类型 3

  • 病句类型 4

  • 病句类型 5

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第一题 答案

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第二题 答案

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第三题 答案

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第四题 答案

  • 病句类型 第五题

  • 病句类型 第五题 答案

  • 病句类型 总结

 • 10

  HSK 6 第十课

  • 1 视野

  • 2 饮食

  • 3 蕴藏

  • 4 传达

  • 5 鲜明

  • 6 区域

  • 7 优异

  • 8 已至

  • 8 完成句子

  • 8 完成句子

  • 9 辉煌

  • 10 和谐

  • 11 调和

  • 11 阅读课文 1

  • 11 阅读课文 1

  • 12 辽阔

  • 13 飞禽走兽

  • 13a 湖泊、溪、丘陵

  • 14 精心

  • 15 构思

  • 16 烹饪

  • 17 即便

  • 17 完成句子

  • 17 完成句子

  • 17a 素食、调料

  • 18 体系

  • 19 品种

  • 20 认可

  • 21 形态

  • 21 阅读课文 2

  • 21 阅读课文 2

  • 22 栽培

  • 23 培育

  • 24 凡是

  • 24 判断正误

  • 24 判断正误

  • 25 清晰

  • 26 分辨

  • 27 频率

  • 28 正宗

  • 29 加工

  • 30 照样

  • 31 得力

  • 32 内在

  • 33 灵感

  • 34 创新

  • 34 阅读课文 3

  • 34 阅读课文 3

  • 35 就餐

  • 36 排斥

  • 37 折

  • 38 局限

  • 39 诞生

  • 40 继承

  • 41 元素

  • 42 活力

  • 43 奥秘

  • 43 阅读课文 4

  • 43 阅读课文 4

  • 44 所在

  • 44 选择适当位置

  • 44 选择适当位置

  • 44 选词填空 1

  • 44 选词填空 1

  • 44选词填空 2

  • 44 选词填空 2

 • 11

  HSK 6 第十一课

  • 1 流浪

  • 2 淋

  • 3 拜访

  • 4 见多识广

  • 5 教养

  • 6 懒惰

  • 7 馋

  • 8 趴

  • 9 知足常乐

  • 10 恭敬

  • 11 君子

  • 12 嗅觉

  • 13 灵敏

  • 14 敏捷

  • 15 快活

  • 16 扑

  • 17 亲热

  • 18 统统

  • 18 改写句子 PDF

  • 18 改写句子

  • 19 迷人

  • 19 阅读课文 1 PDF

  • 19 阅读课文1

  • 20 模范

  • 21 饲养

  • 22 清洁

  • 23 喂

  • 24 繁忙

  • 25 急切

  • 25 选词填空 PDF

  • 25 选词填空

  • 26 例外

  • 27 凝视

  • 28 深沉

  • 28 阅读课文 2 PDF

  • 28 阅读课文2

  • 29 监视

  • 30 举动

  • 31 缺陷

  • 32 镜头

  • 33 自力更生

  • 34 尖端

  • 35 钻研

  • 36 动态

  • 37 储存

  • 38 遥控

  • 39 即时

  • 40 操纵

  • 41 跟踪

  • 42 角落

  • 42 阅读课文 3 PDF

  • 42 阅读课文 3

  • 43 误差

  • 44 以...为...

  • 44 改写句子 PDF

  • 44 改写句子

  • 45 该干吗干吗

  • 45 改写句子 PDF

  • 45 改写句子

  • 45 阅读课文 4 PDF

  • 45 阅读课文 4

  • 46 踪迹

  • 47 动静

  • 48 操作

  • 48 阅读课文 5 PDF

  • 48 阅读课文

  • 48 选词填空 1 PDF

  • 48 选词填空 1

  • 48 选词填空 2 PDF

  • 48 选词填空 2

  • 48 排列句子 PDF

  • 48 排列句子

  • 病句类型 1

  • 病句类型 2

  • 病句类型 3

  • 病句类型 4

  • 病句类型 5

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第五题

  • 病句类型 第五题

 • 12

  HSK 6 第十二课

  • 1 嘈杂

  • 2 莫名其妙

  • 3 淘汰

  • 4 不妨

  • 4 改写句子 PDF

  • 4 改写句子

  • 5 描绘

  • 6 波浪、岩石、祖先

  • 7 抚摸

  • 8 务必

  • 8 改写句子 PDF

  • 8 改写句子

  • 9 警惕

  • 10解除

  • 10 阅读课文 1

  • 10 阅读课文1

  • 11 不得已

  • 11 选词填空 PDF

  • 11 改写句子

  • 12 暴露

  • 13 惹火

  • 14 雌雄

  • 15 遗留

  • 16 延续

  • 17 后代

  • 18 配偶

  • 19 呼唤

  • 20 竖

  • 21 原始

  • 22 进化

  • 23 靠拢

  • 24 神经

  • 25 生物

  • 26 世代

  • 26 阅读课文2

  • 26 阅读课文2

  • 27 暗示

  • 28 提示

  • 29 鉴于

  • 29 完成句子 PDF

  • 29 完成句子

  • 30 功效

  • 31 理所当然

  • 32-33 疾病-患者

  • 36 愈

  • 35 症状

  • 34 辅助

  • 37 障碍

  • 38 给予

  • 38 阅读课文 3

  • 38 阅读课文3

  • 38 选词填空 1 PDF

  • 38 选词填空1

  • 38 选词填空 2 PDF

  • 38 选词填空2

 • 13

  HSK 6 第十三课

  • 1 变迁

  • 2 一向

  • 2 选词填空 PDF

  • 2 选词填空

  • 3 起初

  • 4 迁徙

  • 5 侵犯

  • 6 纯粹

  • 7 生存

  • 8 指南针、书籍

  • 9 若干

  • 9 阅读课文 1 PDF

  • 9 阅读课文1

  • 10 遍布

  • 11 千方百计

  • 12 问世

  • 13 携带

  • 14 序言

  • 15 繁华

  • 16 便于

  • 16 选择适当位置

  • 16 选择适当位置

  • 17 习俗

  • 18 码头、帐篷

  • 19 简要

  • 20 轰动

  • 21 趣味

  • 22 人士

  • 23 版本

  • 24 发行

  • 24 阅读课文 2 PDF

  • 24 阅读课文2

  • 25 事业

  • 26 延伸

  • 27 产业

  • 28 振兴

  • 29 主流

  • 30 犹如

  • 30 选择上句 PDF

  • 30 选择上句

  • 31 宗旨

  • 32 栏目

  • 33 人性

  • 33 阅读课文 3 PDF

  • 33 阅读课文 3

  • 34 偏僻

  • 35 沿海

  • 36 风土人情

  • 37 宗教

  • 38 考古

  • 39 经费

  • 40 预算

  • 41 参谋

  • 42 繁体字、简体字、卫星

  • 43导航、44向导

  • 45 租赁

  • 45 阅读课文 4

  • 45 阅读课文4

  • 46 和...相比

  • 46 完成句子

  • 46 完成句子

  • 46 选词填空 1

  • 46 选词填空 1

  • 46 选词填空 2

  • 46 选词填空 2

  • 46 排序句子

  • 46 排序句子

  • 病句类型 逻辑不通

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第五题

  • 病句类型 第五题

 • 14

  HSK 6 第十四课

  • 1 评论

  • 2 典型

  • 3 考察

  • 4 访问

  • 5 高峰

  • 6 毅然

  • 7 疲惫

  • 8 力所能及

  • 9 开拓

  • 10 职务

  • 11 捆绑

  • 12 释放

  • 12 阅读课文 1

  • 12 阅读课文 1

  • 12 完成句子

  • 12 完成句子

  • 13 出身

  • 14 鼓动

  • 15 遭遇

  • 16 灾难

  • 17 风暴

  • 18 饥饿、严寒

  • 18 阅读课文 2

  • 18 阅读课文2

  • 18 难以

  • 18 选择适当上句

  • 18 选择上句

  • 19 惊奇

  • 20 记载

  • 21 差别

  • 22 连锁

  • 23 包装

  • 24 衣裳 古董 赤道

  • 25 潇洒

  • 26 本能

  • 27 冲动

  • 28 相差

  • 28 阅读课文 3

  • 28 阅读课文3

  • 29 在意

  • 30 捕捉

  • 31专题

  • 32 抢救

  • 33 刻不容缓

  • 33 阅读课文 4

  • 33 阅读课文 4

  • 34 支出

  • 35 精打细算

  • 36 开支

  • 37 免得

  • 37 完成句子

  • 37 完成句子

  • 38 储蓄

  • 39 穿越

  • 40 腹泻

  • 41时常

  • 42 将就

  • 43 支配

  • 44 执着

  • 44 阅读课文 5

  • 44 阅读课文 5

  • 44 选词填空 1

  • 44 选词填空 1

  • 44 选词填空 2

  • 44 选词填空 2

 • 15

  HSK 6 第十五课

  • 1 山脉

  • 2 雕刻

  • 3 干旱

  • 4 耕地

  • 5 庄稼、牲畜

  • 6 枯萎

  • 7 梯田、峡谷

  • 8 壮丽

  • 9 依旧

  • 10 铺

  • 11 卷、卷儿

  • 12 蔚蓝

  • 13 漂浮

  • 14 摇摆

  • 15 衬托

  • 15 阅读课文 1

  • 15 阅读课文1

  • 16 盘旋

  • 17 时而

  • 17 选适当上句或下句

  • 17 选适当上句或下句

  • 18 海拔

  • 19 瀑布

  • 20 纵横

  • 21 汹涌

  • 21 阅读课文 2

  • 21 阅读课文2

  • 22 目睹

  • 23 重叠

  • 24 雕塑

  • 25 毅力

  • 26 杰出

  • 27 震撼

  • 28 宫殿、稻谷

  • 29 不禁

  • 29 完成句子

  • 29 完成句子

  • 30 曲子

  • 31 采集

  • 32 种子

  • 33 锲而不舍

  • 34 开辟

  • 34 阅读课文3

  • 34 阅读课文3

  • 35 心血

  • 36 辛勤

  • 37 阻拦

  • 38 生态

  • 39 审美

  • 40 罕见

  • 41 珍稀

  • 41阅读课文4

  • 41 阅读课文4

  • 42 陶醉

  • 43 遗产

  • 44 拥有

  • 44 选词填空

  • 44 选词填空

  • 44 阅读课文 5

  • 45 无不

  • 45 选择适当位置

  • 45 选词填空 1

  • 45 选词填空 2

  • 45 选词填空2

  • 45 选词填空 1

  • 病句类型 成分冗余 1

  • 病句类型 成分冗余 2

  • 病句类型 成分冗余 3

  • 病句类型 成分冗余 4

  • 病句类型 成分冗余 5

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第一题 答案

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第二题 答案

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第三题 答案

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第四题 答案

  • 病句类型 第五题

  • 病句类型 第五题 答案

 • 16

  HSK 6 第十六课

  • 1 野生

  • 2 压抑

  • 3 完毕

  • 4 瞪

  • 5 注视

  • 6 斑

  • 7 濒临

  • 8 致力

  • 8 阅读课文 1 PDF

  • 8 阅读课文1

  • 9 换句话说

  • 9 连接小句 PDF

  • 9 连接小句

  • 10 领袖

  • 11 辨认

  • 12 现状

  • 13 识别

  • 14 来历

  • 15 苦涩

  • 16 指望

  • 17 严峻

  • 18 空白

  • 19 琢磨

  • 20 昼夜

  • 21 奔波

  • 22 渴望

  • 23 足以

  • 23 改写句子 PDF

  • 23 改写句子

  • 24 心甘情愿

  • 25 以便

  • 25 判断正误 PDF

  • 25 判断正误

  • 26 支撑

  • 27 畅销

  • 28 报酬

  • 29 童话

  • 29 阅读课文 2

  • 29 阅读课文 2

  • 30 为...所...

  • 30 完成句子 PDF

  • 30 完成句子

  • 31 课题

  • 32 立体

  • 33 还原

  • 34 名副其实

  • 35 高超

  • 36 素质

  • 37 号召

  • 38 证实

  • 39 成效

  • 40 显著

  • 40 阅读课文 3

  • 40 阅读课文 3

  • 41 浓厚

  • 42 统计

  • 43 权威

  • 44 鉴别

  • 45 评估

  • 46 队伍

  • 46 阅读课文 4

  • 46 阅读课文 4

  • 46 选词填空 1

  • 46 选词填空 1

  • 46 选词填空 2

  • 46 选词填空 2

  • 46 句子连线

  • 46 句子连线

 • 17

  HSK 6 第十七课

  • 1 场面

  • 2 端

  • 3 盛

  • 4 东张西望

  • 4 选词填空 PDF

  • 4 选词填空

  • 5 企图

  • 6 动手

  • 7 纳闷儿

  • 8 跳跃

  • 9 瞄准

  • 9 阅读课文 1 PDF

  • 9 阅读课文1

  • 9 完成句子 PDF

  • 9 完成句子

  • 10 鸽子

  • 11 视线

  • 12 周边

  • 13 颤抖

  • 14 确切

  • 15 迟钝

  • 16迟缓

  • 17 庞大

  • 18 笨拙

  • 18 阅读课文 2

  • 18 阅读课文2

  • 19 比方

  • 20 间隔

  • 21 闪烁

  • 22 视力

  • 23 姑且

  • 23 选择适当位置 PDF

  • 23 选适当位置

  • 24 文雅

  • 25 系列

  • 25 阅读课文 3

  • 25 阅读课文 3

  • 26 推论

  • 27 本身

  • 28 新陈代谢

  • 29 能量

  • 30 论证

  • 31 筛选

  • 32 标记

  • 33 名次

  • 33 阅读课文 4

  • 33 阅读课文 4

  • 34 感慨

  • 35 渺小

  • 36 攻击

  • 37 势必

  • 38 博大精深

  • 39 深奥

  • 40 无能为力

  • 41 实惠

  • 42 个体

  • 43 焦急

  • 43 阅读课文 5

  • 43 阅读课文 5

  • 43 选词填空 1

  • 43 选词填空1

  • 43 选词填空 2

  • 43 选词填空 2

  • 病句类型 1

  • 病句类型 2

  • 病句类型 3

  • 病句类型 4

  • 病句类型 5

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第一题

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第二题

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第三题

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第四题

  • 病句类型 第五题

  • 病句类型 第五题

 • 18

  HSK 6 第十八课

  • 1 神奇

  • 2 随即

  • 2 选择适当位置

  • 2 选择适当位置

  • 3 株

  • 4 粒

  • 5 肥沃

  • 6 滋润

  • 7 照耀

  • 8 惊讶

  • 9 愣

  • 10 拔苗助长

  • 11 宁愿

  • 11 回答问题

  • 11 回答问题

  • 12 疲倦

  • 13 幢

  • 14 陡峭

  • 15 挺拔

  • 16 茂盛

  • 17 覆盖

  • 18 水泥

  • 19 朝气蓬勃

  • 20 生机

  • 20 阅读课文 1

  • 20 阅读课文 1

  • 20 完成句子

  • 20 完成句子

  • 21 点缀

  • 22 协调

  • 23 柔和

  • 24 分量

  • 25 悬挂

  • 26 负担

  • 27 坠

  • 28 沉重

  • 29 节制

  • 30 辫子手臂

  • 31 与日俱增

  • 32 梢

  • 33 垂直

  • 34 吊

  • 35 晃

  • 36 断定

  • 37 连同

  • 37 选词填空

  • 37 选词填空

  • 38 凹凸

  • 39 修建

  • 40 不可思议

  • 41 徘徊

  • 42 一如既往

  • 42 选词填空 1

  • 42 选词填空 1

  • 42 选词填空 2

  • 42 选词填空 2

  • 42 阅读课文 2

  • 42 阅读课文

 • 19

  HSK 6 第十九课

  • 2 选词填空

Instructor(s)

Senior Teacher

Yan Zhao

Zhao Yan (赵艳) has taught Chinese as a Second Language for over a decade. Before joining Culture Yard in 2015, she taught in Indonesia for three years through the Confucius Institute. Zhao Yan holds a degree in Teaching Chinese as a Second Language from Hainan Normal University. When not teaching, Zhao Yan enjoys spending time with her family, reading, and watching TV.